Alicia Griffin
Arizona State University

Past NAI Teams